Obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky A care, s.r.o. platia pre nákup v internetovom obchode www.acare.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.acare.sk je spoločnosť
A care, s.r.o.
so sídlom: Hraničná 5, 922 10  Trebatice
IČO: 35724609
DIČ: 2020241817
IČ DPH: SK2020241817
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 19734/T

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.acare.sk zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.acare.sk zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

  1. Vymedzenie pojmov

„Kupujúcim“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v sekcii informácie o zákazníkovi ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom.

  1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

3.2 Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Odoslať objednávku“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke v časti „Súhrn“ zhrnutie objednávky.

3.3 Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe názvu, balenia, ks/bal a katalógového čísla tovaru. Vizuál, obrázky a bližší popis majú nezáväzný, iba informatívny charakter.

3.4 Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.

3.5 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.

3.6 Za pracovné hodiny počas pracovných dní je považovaný čas:

Pondelok – Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené
Štátne sviatky, dni pracovného pokoja Zatvorené
  1. Cena tovarov a služby

4.1 Jednotkové ceny s DPH uvedené v cenníku a na objednávke považujte za informatívne, nakoľko našou jednotkovou cenou je predajná cena bez DPH. Z predajnej ceny bez DPH za celkovo dodané množstvo vypočítame DPH (20%), čím vzniknú matematické rozdiely na jednotkovú alebo celkovú cenu s DPH.

4.2 Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH ako aj bez DPH, v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.

4.3 Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov.

4.4 Ceny tovarov sú denne aktualizované.

4.5 Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru (na Stránke uvedené v objednávke ako službu „Spôsob dopravy“). Pri osobnom odbere sa cena za dovoz tovaru neúčtuje.

4.6 Nie je stanovená minimálna hodnota objednávky s využitím dopravcu A care, s.r.o. Objednávky je možné zakúpiť aj formou osobného odberu na prevádzke spoločnosti A care, s.r.o.

  1. Platobné podmienky

5.1 Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať výlučne v hotovosti pri prevzatí tovaru od dopravcu A care, s.r.o. alebo v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke spoločnosti.

5.2 Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bode 5.1 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

  1. Dodacie podmienky

6.1 Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (na Stránke uvedené v časti Nákupný košík – „Fakturačné údaje/Dodacie údaje“). Miesto dodania môže byť v rámci celého územia Slovenskej republiky.

6.2 Tovar dodáva Predávajúci v spravidla do 2 až 3 pracovných dní od odoslania objednávky.

6.3 Kupujúci si môže určiť bližší čas po dohovore s dopravcom. Avšak kupujúci sa zaväzuje prebrať tovar v jednom z termínov, ktoré mu dopravca navrhne.

6.4 V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar.

6.5 Tovar bude doručený na adresu uvedenú v poli „Dodacia adresa“. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

6.6 Prebratím Objednávky môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemca môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre donášku tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak ani Kupujúci, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia tovaru, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho.

6.7 V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane kupujúceho, je kupujúci povinný odobrať tovar na prevádzke spoločnosti A care, s.r.o. alebo sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia.

6.8 V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam a možno aj zmeniť termíny dodania tovaru, určené Kupujúcim. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný a upovedomený o zmenenom termíne a čase dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia. Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho na dohodnutie si iného vhodného termínu alebo miesta dodania.

6.9 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

6.11 Kupujúci má možnosť prebratia len kompletnej objednávky alebo jej kompletné odmietnutie. V prípade odmietnutia objednávky bez zjavného zavinenia Predávajúceho bude účtovaná Kupujúcemu, cena dopravy v plnej výške.

  1. Reklamácia objednávky

7.1 Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.

7.2 Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne Kupujúci nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

7.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.acare.sk

7.4 Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

7.5 Reklamácia musí byť uplatnená tiež emailom na adresu acare@acare.sk. Pre posúdenie dôvodnosti reklamácie je vhodné priložiť fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru.

7.6 Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na samotnom tovare výrobcom/dovozcom/dodávateľom.

7.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

7.8 Pri uplatnení reklamácie tovaru Kupujúci musí preukázať, že reklamovaný tovar bol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.acare.sk (faktúra alebo blok z registračnej pokladne). V prípade, ak bude reklamácia uznaná Predávajúcim ako odôvodnená, bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim a to:
a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade),
b) vrátením peňazí.

  1. Storno objednávky

8.1 Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať najneskôr v deň objednania a to zaslaním emailu na adresu: acare@acare.sk s uvedením čísla objednávky.

8.2 Objednávku nie je možné zo strany Kupujúceho stornovať v deň dodania Objednávky.

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1 V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho (bod 1.1 VOP ), resp. e-mailom na adresu „acare@acare.sk“. V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený a nenesie známky používania, predlžuje predávajúci vyššie uvedenú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru na 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na nasledovnom odkaze: formulár na odstúpenie od zmluvy

9.2 V prípade liekov predávajúci zaistí priebeh odstúpenia od zmluvy takým spôsobom, aby nevznikli náklady na strane kupujúceho.

9.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy sa týka predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní už porušený.

9.4 V lehote pätnástich ( 15 ) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený , opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté.

9.5 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.6. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9.7 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

9.8 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu,

9.9 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

9.9.1 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

9.9.2 Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

9.9.3 Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

10. Záručná doba

10.1 Na tovar je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale, prípadne 2 roky podľa príslušného zákona.

10.2 Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako doklad potrebný pre uplatnenie prípadnej reklamácie. Záruku si je možné uplatniť na prevádzke spoločnosti A care, s.r.o.

11. Práva a povinnosti predávajúceho

11.1 Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu. Pri prevzatí tovaru od Predávajúceho obdrží Kupujúci faktúru za objednaný tovar a doklad o uhradení faktúry.

11.2 Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania Objednávky, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.

11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť ich uverejnením na Stránke. Nové Podmienky a cenník sú záväzné pre Kupujúceho potvrdením záväznej Objednávky.

11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

11.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo telefónneho čísla.

11.6 Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

11.7 Predávajúci nezodpovedá za Výber tovaru potvrdený Kupujúcim v záväznej objednávke. Po odoslaní záväznej objednávky zo strany Kupujúceho je možné zmeny v rozsahu objednávky z dôvodov na strane Kupujúceho alebo výmeny tovaru z týchto dôvodov realizovať len po dohode s Predávajúcim.

12. Práva a povinnosti kupujúceho

12.1 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi A care, s.r.o. a na e-mailovú adresu Predávajúceho: acare@acare.sk.

12.2 Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu dodania tovaru byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.

12.3 Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

12.4 Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.

12.5 V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 10.1 až 10.3, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za dopravu v plnej výške. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.

12.6 Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho, ak ho o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje po doručení písomnej žiadosti Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

12.7 V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s Objednávkou, ak na túto skutočnosť Príjemca upozornil spôsobom a v lehote uvedenými v čl. 7. týchto obchodných podmienok, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci Objednávke, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.

12.8 Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného Príjemcu tovaru.

12.9 Tovar zakúpený formou www.acare.sk nie je určený na ďalšiu distribúciu.

13. Dodacie náklady

Predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru prepravnú cenu za dodanie vo výške 3,98€ s DPH (3,3194€ bez DPH).

14. Ochrana osobných údajov

14.1 Vyplnením záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu www.acare.sk, Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.

14.2 Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.

14.3 Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

14.4 Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov Predávajúcim je možné nájsť na Stránke v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

15. Licencie, Autorské práva

15.1 Autorské a vlastnícke práva. Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika a všetok software sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.

15.2 Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 14.1, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana berie na vedomie, že Predávajúci ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Kupujúci alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Predávajúci si vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.

16. Dostupnosť stránky

16.1 Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať, z technických dôvodov, upgradu softwaru alebo denného aktualizovania.

16.2 Kupujúci súhlasí, aby sa právny vzťah, založený medzi ním a Predávajúcim v súvislosti s objednaním tovaru z internetového obchodu www.acare.sk spravoval na základe týchto obchodných podmienok a iných podmienok uvedených Predávajúcim na Stránke. Na práva a povinnosti Kupujúceho neupravené v týchto obchodných podmienkach, prípadne iných podmienkach uvedených predávajúcim na Stránke sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov SR. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať objednávku a s tým spojené činnosti, vyplývajúce z predmetných obchodných podmienok.

17. Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018

ACARE s.r.o.
Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk

A care, s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Sídlo: A care s.r.o.
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk